BIBLIOTEKA SZKOLNA

WSPÓLNIE Z NAUCZYCIELAMI HISTORII I JĘZYKA POLSKIEGO

ogłasza konkurs literacki dla uczniów:

klas V - VIII

NIEPODLEGŁOŚĆ?

Tak ją rozumiem!

W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy zachęcić młodzież do zastanowienia się nad tym, co niepodległość znaczyła dla wcześniejszych pokoleń, na czym polega dzisiaj, czym jest w swej istocie, a czym mogłaby lub powinna być dla nas, współczesnych, w tym dla ludzi młodych – u progu dorosłego życia. Czy niepodległość jest nam dana raz na zawsze, czy też musimy pracować nad jej utrzymaniem - dlaczego?, jak?…

Słowem - zachęcamy do bardzo osobistych przemyśleń i refleksji oraz napisania pracy nierozerwalnie związanej z istotą niepodległości i jej indywidualnym rozumieniem. Podpowiadamy i namawiamy do podjęcia próby napisania takiej pracy wspólnie z dorosłymi – rodzicami lub dziadkami mającymi na temat niepodległości własne, zapewne odmienne doświadczenia i wyobrażenia…

REGULAMIN KONKURSU

Celem konkursu jest zgłębianie i promowanie wiedzy o historii ziemi ojczystej, kształtowanie i umacnianie postaw patriotycznych, skłanianie do własnych przemyśleń i refleksji nad istotą niepodległości, rozbudzanie wyobraźni twórczej młodzieży i rozwijanie jej uzdolnień literackich.

Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów: klas V - VIII

2. Udział w konkursie polega na samodzielnym bądź wspólnym z rodzicami i/lub dziadkami napisaniu wiersza nawiązującego do tematu konkursu.

3. Uczestnicy konkursu przynoszą tekst konkursowy w postaci wydruku komputerowego do Biblioteki Szkolnej

4. Każda praca musi być opatrzona wybranym przez jej autora/autorów godłem literowym (pseudonimem). W osobnej, zaklejonej kopercie (opatrzonej tym samym godłem) należy podać: imię i nazwisko, klasę, do której uczęszcza autor .

Prace podpisane prawdziwym imieniem i nazwiskiem zamiast godłem nie będą brane pod uwagę w konkursie.

5. Kopertę z pracą konkursową, kopertę z danymi osobowymi i podpisane oświadczenie – należy opatrzyć dopiskiem „Konkurs NIEPODLEGŁOŚĆ” złożyć osobiście do 30 listopada 2018 roku

Ocena prac i nagrody:

  1. Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez organizatorów właściwa merytorycznie Komisja Konkursowa.

  2. Ocenie podlegają prace nigdzie dotąd niepublikowane.

  3. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody książkowe. Komisja Konkursowa przewiduje przyznanie trzech nagród głównych i dwóch wyróżnień, ale zastrzega sobie prawo do innego niż podany podziału nagród.

  4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 11 grudnia br. za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków zawartych w niniejszym regulaminie.