Uwaga:

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 20 marca 2020r. lista uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do kl. I zostanie opublikowana przez komisję rekrutacyjną 26.06.2020r., natomiast lista uczniów przyjętych i nieprzyjętych w dniu 1.07.2020r.

 

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021:

1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców ucznia do klasy I szkoły podstawowej (Zgłoszenie rodziców)

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy I po złożeniu przez rodziców wniosku o przyjęcie do klasy I (Wniosek rodziców) oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły, w dniach od 24 lutego 2020 r. do 27 marca 2020 r., w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Zapisując dziecko do szkoły rodzic przedstawia do wglądu:

- dowód osobisty,

- akt urodzenia dziecka.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły obowiązani są również do dostarczenia zaświadczenia dyrektora przedszkola o realizowaniu przez dziecko obowiązku przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020.

Rodzice dzieci zapisywanych do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Oświęcimiu dodatkowo składają oświadczenie o zapisaniu dziecka na zajęcia muzyczne (Oświadczenie- Szkoła Muzyczna).

 

Pliki do pobrania:

  1. Uchwała Nr X/198/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Oświęcim .

  2. Zarządzenie nr 0050.5.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16.01.2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów postępowania uzupełniającego dla placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim, na rok szkolny 2020/2021.