Rodzice dzieci spoza obwodu zakwalifikowanych do klasy I Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu i Państwowej Szkoły Muzycznej proszeni są w terminie od 29.04.2021 r. od godz.12:00 do 30.04.2021 r. do godz.13:00 o potwierdzenie woli przyjęcia.

Potwierdzenia woli można dokonać elektronicznie e- PUAP- em lub podpisem kwalifikowanym. Jeśli Rodzic nie dysponuje taką możliwością, potwierdzenia woli należy dokonać osobiście w sekretariacie szkoły w wyznaczonym terminie.

UWAGA! Procedura potwierdzania woli dotyczy dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły, uczestniczących  w procesie rekrutacji. Dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły zostały przyjęte na podstawie zgłoszenia.

Szanowni Państwo,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Orędowników Pokoju w Oświęcimiu informuje, że rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 2 marca 2021 r. od godziny 08.00 i potrwa do 26 marca 2021 r. do godziny 13.00.

Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną pod adresem:

 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/oswiecim

Terminy rekrutacji, obwody szkół oraz kryteria przyjęć do szkoły znajdują się w załącznikach poniżej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych).

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do szkoły po złożeniu przez rodziców (opiekunów prawnych) wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

Załączniki:

1. Terminy rekrutacji 

2. Kryteria przyjęcia do szkoły

3. Obwody szkół