Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r

 

 

Zestawienie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na dostawę art. żywnościowych do stołówki szkolnej w SP9 na okres styczeń -  grudzień 2021

Zgodnie z zapisem zamieszczonym w SIWZ dział VI pkt 3b Wykonawcy którzy złożyli oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych są zobowiązani do złożenia oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej w ciągu trzech dni roboczych od dnia umieszczenia informacji o otwarciu kopert. 

Wstępne zestawienie ofert

Grupa kapitałowa

 

 

Przetarg na dostawę artykułów żywnościowych do SP 9 w Oświęcimiu

Specyfikacja

Załączniki